S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

KONTAKTY

PEJAK TRADING s.r.o.
Studentská 1127
753 01 Hranice
tel: +420 731 060 806
napište nám

ZBOŽÍ V AKCI


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.pejaktrading.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Jako takové jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím s trvalým bydlištěm nebo sídlem v České republice jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které neupravují obchodní podmínky, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na spotřebitele, Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění („Zákon o ochraně spotřebitele“).

 

Definice

 1. Prodávající je PEJAK TRADING s.r.o., Studentská 1127, 753 01 Hranice, IČO: 05592763,DIČ: CZ 05592763. Společnost vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 68260
 2. Kupující je zákazník internetového obchodu www.pejaktrading.cz
 3. Spotřebitel je kupující – fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 4. Podnikatel je kupující, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

Kupní smlouva

 1. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazné akceptace prodávajícího s návrhem kupní smlouvy formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Doručení objednávky kupujícího je neprodleně prodávajícím potvrzeno e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v objednávce, což však ještě neznamená, že prodávající objednávku akceptoval a že byla uzavřena kupní smlouva.
 2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupujícímu by neměly vzniknout náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a jejich použití kupující nenamítá. Před podáním objednávky může kupující zkontrolovat a měnit vstupní údaje v ní obsažené, které do objednávky vložil.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu v těchto případech:
  1. Zboží není na skladě – v případě, že zboží objednané kupujícím už není na skladě, prodávající navrhne alternativní řešení formou dodání jiného zboží pro kupujícího. Pokud kupující nesouhlasí se změnou objednávky, je objednávka automaticky zrušena.
  2. Falešná objednávka – jako falešná je označena objednávka v případě, že obsahuje nesmyslná data (není-li ji možné doručit), adresát o ní neví (hloupé žerty) nebo s ní nesouhlasí (v případě ověřování objednávky). V takovém případě se prodávající pokusí spojit se e-mailem či telefonem s kupujícím a vyjasnit vzniklou situaci.
  3. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pokud kupující nesouhlasí se změnou objednávky, kterou mu prodávající navrhne, je objednávka automaticky zrušena.
  4. Kupující objednává více než 10 kusů jednoho výrobku – v případě, že má kupující zájem o více než 10 kusů jednoho výrobku, je potřebné předem kontaktovat prodávajícího emailem a domluvit se na možnostech a podmínkách prodeje.
 4. V případě neuzavření kupní smlouvy, když kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů od vyrozumění o neuzavření kupní smlouvy.
 5. V případě změny objednávky je takto změněná objednávka závazná pro obě smluvní strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky externímu přepravci, či již zboží upravil na přání kupujícího.
 6. Okamžikem uzavření kupní smlouvy je kupní smlouva pro smluvní strany závazná. Smlouva je po svém uzavření archivována prodávajícím a kupující ji může dohledat na svém účtu na internetové stránce www.pejaktrading.cz. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 7. Objednané zboží bude zasíláno pouze a výlučně v rámci území České republiky a Slovenské republiky.
 8. V souladu s § 1829 Občanského zákoníku, může kupující – spotřebitel bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží. Toto zákonné oprávnění však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující – spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (například v mezidobí bylo zboží poškozeno nebo zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající upozorňuje spotřebitele, že spotřebitel sám nese náklady spojené s vrácením zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 9. V případě, že věc při převzetí kupujícím má vady ve smyslu § 2161 Občanského zákoníku, má kupující právo požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 10. Spotřebitel – kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 11. Postup při odstoupení od smlouvy je takový, že spotřebitel zašle písemně na adresu prodávajícího oznámení o odstoupení od smlouvy, které musí obsahovat následující údaje: a) označení adresáta – prodávajícího, b) text, že spotřebitel odstupuje od smlouvy, c) číslo objednávky, d) datum objednání a datum převzetí zboží, e) jméno a příjmení spotřebitele, f) adresa spotřebitele, g) číslo svého bankovního účtu, na který mu bude vrácena kupní cena h) podpis spotřebitele a datum podpisu. Kupní cena bude vrácena spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, a to včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Poté zašle vrácené zboží na adresu PEJAK TRADING s.r.o., Studentská 1127, 753 01 Hranice, a to pojištěným balíkem. Pokud dodané zboží bylo ve shodě s kupní smlouvou, náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese v plném rozsahu kupující. Zboží musí být v původním obalu, nemělo by jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné. Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy musí spotřebitel koupené zboží vrátit prodávajícímu.
 12. Prodávající může odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v těchto případech:
  1. objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky.
  2. dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od dodavatele zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupení od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceny, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
 13. Platbu za objednané zboží je možno realizovat více způsoby, buď poštovní dobírkou s využitím kurýrních služeb nebo bankovním převodem, kdy částka musí být převedena na účet prodávajícího před odesláním zboží, nebo využitím platby platební kartou.
 14. Odeslání objednaného zboží závisí od jeho skladové dostupnosti, která je viditelně uvedena u každého výrobku na stránkách www.pejaktrading.cz. U většiny výrobků probíhá odeslání do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. K této době je nutné ještě připočítat dobu dopravy – dle zvoleného způsobu dopravy. Cena jednotlivých způsobů dopravy je uvedena na internetové stránce www.pejaktrading.cz. 
 15. Zboží je zasíláno  kurýrními službami. 
 16. Prodávající může umožnit kupujícímu osobní odběr zboží na odběrných místech uvedených na stránce www.pejaktrading.cz jestliže o to kupující při objednávce požádá. Objednávku je v takovém případě možné platit pouze bankovním převodem. Pro­dávající informuje kupujícího o doručení zboží na odběrné místo na jeho e-mailovou adresu. Při vydaní zboží na odběrném místě musí kupující uvést své jméno, příjmení a číslo objednávky a bere na vědomí, že jeho totožnost může být zkontrolována. V případě osobního odběru neztrácí kupující – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.
 17. Pokud probíhá slevová akce, která umožňuje kupujícím přihlášeným k jejich zákaznickému účtu provést jeden nákup se slevou, prodávající si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout tuto slevu kupujícímu, pokud existuje podezření z vytváření vícenásobných účtů na stejnou osobu kupujícího za účelem neoprávněného získání slevy. Akce platí vždy do vyprodání zásob.
 18. Veškeré fotografie produktů zobrazené na www.pejaktrading.cz jsou pouze ilustrační a nemusí se shodovat s fotografiemi vyobrazenými na zboží. Pokud není zboží skladem v klasickém obalu, prodává se ve stejné kvalitě v obalu ekonomickém a naopak. Toto platí i pro boxy (duo pack).

 

Dodání a převzetí zboží

 

1.

Kupující souhlasí s tím, aby prodávající za níže uvedeným účelem shromažďoval, zpracovával a

uchovával tyto jeho osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa (liší-li se od

adresy bydliště), datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (má-li je kupující

přidělené), adresa elektronické pošty, telefonní číslo, objednané zboží, a osobní údaj vypovídající o

porušení smluvní povinnosti ze strany kupujícího, spočívajícího v tom, že kupující při nákupu zboží

prostřednictvím on-line obchodu nebo jiného internetového obchodu (dále jen „on-line obchod“)

bezdůvodně nepřevzal objednané zboží (dále také jen „porušení smlouvy“ nebo „osobní údaj o porušení

smlouvy“).

2.

Kupující souhlasí se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním osobních údajů uvedených

v odstavci 1 tohoto článku (dále jen „osobní údaje“), a to za účelem

a)

sledování postupu při doručování zboží objednaného prostřednictvím on-line obchodu, a

b)

vytvoření souboru informací v rámci registru klientských informací www.neprevzal.cz o osobách,

jež se dopustily porušení smlouvy, vypovídajících o důvěryhodnosti potencionálního kupujícího, a to

z důvodu ochrany oprávněných zájmů provozovatelů on-line obchodů.

3.

Sledování postupu při doručování zboží provádí a registr klientských informací www.neprevzal.cz (dál

jen „ registr“) provozuje společnost CALAMOSTECH s.r.o., IČ:03610250, se sídlem Lidická 700/19,

Veveří, 602 00 Brno (dále jen „provozovatel registru“).

4.

Kupující souhlasí s tím, aby

a)

prodávající předal provozovateli registru jeho osobní údaje za účelem sledování postupu při

doručování zboží objednaného prostřednictvím on-line obchodu prodávajícího a v případě, že se

stane osobou, která porušila smlouvu, rovněž za účelem vedení registru,

b)

v případě, že jeho osobní údaje budou uvedeny v registru, byl provozovatel registru oprávněn

prostřednictvím elektronických prostředků umožnit třetí osobě, která bude provozovat on-line

obchod, zjistit, že kupující je veden v registru, to vše výhradně za účelem ochrany práv

provozovatelů on-line obchodů o záležitostech o důvěryhodnosti osob objednávajících zboží.

6.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (zejména při registraci, ve svém uživatelském

účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je

povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

8.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické

podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné. Kupující bere na vědomí, že souhlas se

zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu a provozovateli registru odvolat

písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího a provozovatele registru.

10.

Kupující souhlasí s tím, aby

a)

požádat prodávajícího, zpracovatele nebo jinou osobu o vysvětlení,

b)

požadovat, aby prodávající, zpracovatel nebo jiná osoba odstranila takto vzniklý stav. Zejména se

může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost

kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající, zpracovatel nebo jiná osoba

odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající, zpracovatel nebo jiná osoba žádosti, má

kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není

dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů

přímo.

 

11.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto

informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat

přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 Přeprava a dodání zboží:

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je

kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání nebo nevyzvedne-li

kupující zboží z pobočky České pošty nebo od jiného kupujícím zvoleného dopravce do sedmi (7) dnů, je

prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 120 Kč (slovy: jedno sto dvacet korun českých) a

dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Kupující je povinen rovněž zaplatit poplatek 100 Kč, pokud

smluvní pokutu neuhradí dle elektronické výzvy a prodávající mu odešle elektronickou upomínku k jejímu

zaplacení.

 

 Reklamační řád

 1. Reklamační řád se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele, a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v zákonné době uplatňována práva kupujícího – spotřebitele z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 2. Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady při opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené jejích obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti) nebo je způsobena kupujícím, či vznikla nesprávným užíváním, nesprávnou údržbou, nebo mechanickým poškozením.
 3. Prodávající neodpovídá za vady, jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.
 4. Montáž nebo jiné uvedení věci do provozu zásadně není součástí dodávky zboží a kupující prohlašuje, že mu způsob uvedení zboží do provozu je znám, neboť to plyne z povahy věci.
 5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U použitého zboží je doba pro uplatnění práv z vadného plnění dvanáct měsíců od převzetí.
 6. Pokud chce spotřebitel reklamovat zboží, je nutné zaslat e-mail na adresu pejakhranice@seznam.cz, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do 5 pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.
 7. Pokud zasíláte nějaké zboží k reklamaci k nám, je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá usuzovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele). Adresa pro zasílání reklamací je: PEJAK TRADING s.r.o., Studentská 1127, 753 01 Hranice.
 8. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Po posouzení vyrozumí ve stejných lhůtách zákazníka emailem o způsobu vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 9. Zboží je možné reklamovat v provozovně prodávajícího.

 Ochrana osobních údajů

  1. Poskytovatel prohlašuje, že data Partnera budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva Partnera na informace o zpracování osobních údajů, právo požadovat opravu či další práva se řídí platným zněním zákona o ochraně osobních údajů.
  2. Registrací do provizního systému vyjadřuje Partner svůj souhlas se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním systému či s předmětem podnikání Poskytovatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.
  3. Při realizaci kampaní, zejména při zasílání e-mailových zpráv, se Partner zavazuje dodržovat právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
  4. V případě, že při realizací kampaní dojde k porušení právních předpisů dle předchozího článku 10.3 Partnerem, nese za toto porušení výlučnou odpovědnost Partner. V případě, že bude po Poskytovateli v souvislosti s takovou protiprávní činností Partnera požadováno peněžité plnění, má Poskytovatel vůči Partnerovi nárok na úhradu takového plnění, včetně nákladů na právní zastoupení.

 

Závěrečná ustanovení 

 1. Případné spory ze smluvního vztahu vzniklého způsobem popsaným výše, budou řešeny výhradně podle práva České republiky, a to věcně a místně příslušným soudem.
 2. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem - lze řešit také mimosoudní cestou. Prodávající doporučuje kupujícímu - spotřebiteli - před započetím řešení sporu mimosoudní cestou pro vyřešení nastalé situace nejprve kontaktovat prodávajícího, a to v jakékoli formě. Kupující – spotřebitel - může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS

 

Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde https://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/ne­účinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek v případě změny jakýchkoliv souvisejících právních předpisů nebo v případě změny judikatury týkající se smluvních vztahů upravených těmito obchodními podmínkami.
 3. Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že si smlouvu řádně zvážily, její celý text přečetly a pochopily a že ji uzavírají o své vůli. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv zneplatnit, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel tak, jak jej na počátku této smlouvy vážně deklarovaly.
 4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 5. Předchozí znění obchodních podmínek prodávající archivuje a poskytne je kupujícímu na vyžádání.
 6. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 26.10. 2017.
MTcyZ